Logo der Universität Wien

ProjektassistentInnen

Wenk, Martin [Projekt Gender Atlas, Projekt GenderATlas in die Schule]

BSc

Arbeitsgruppe Humangeographie Wirtschaftsgeographie
Universität Wien

Universitätsstrasse 7/5
1010 Wien
T: +43 (1) 4277 48602
F: +43 (1) 4277 848602
Universität Wien | Universitätsring 1 | 1010 Wien | T +43-1-4277-0